Πώς μετακινείτε πολλά αρχεία στο Unix;

tempo di emissione: 2022-11-22

Η μετακίνηση αρχείων στο Unix είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να γίνει με την εντολή mv.Για να μετακινήσετε πολλά αρχεία, χρησιμοποιήστε τη σημαία -m για να καθορίσετε πόσα αρχεία θέλετε να μετακινήσετε.Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετακινήσετε τρία αρχεία, θα χρησιμοποιούσατε την ακόλουθη εντολή:

mv -m 3 myfile1.txt myfile2.txt myfile3.txt

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ κατά τη μετακίνηση αρχείων.Για παράδειγμα, αν θέλετε να μετακινήσετε όλα τα .

Ποια είναι η εντολή για να μετακινήσετε πολλά αρχεία στο Unix;

Δεν υπάρχει καμία οριστική εντολή για τη μετακίνηση πολλών αρχείων στο Unix, καθώς η εντολή εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και το βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που χρησιμοποιείται.Ωστόσο, ορισμένες κοινές εντολές για τη μετακίνηση αρχείων μεταξύ συστημάτων περιλαμβάνουν:

cp -a : Αντιγράφει όλα τα αρχεία που περιέχονται σε έναν κατάλογο προέλευσης σε έναν κατάλογο προορισμού.

mv : Μετακινεί ή μετονομάζει ένα αρχείο ή μια ομάδα αρχείων.

rm : Αυτό αφαιρεί ένα αρχείο από το σύστημά σας.

Μπορείτε να καθορίσετε έναν προορισμό κατά τη μετακίνηση πολλών αρχείων στο Unix;

Ναι, μπορείτε να καθορίσετε έναν προορισμό όταν μετακινείτε πολλά αρχεία στο Unix.

Πώς αντικαθιστάτε τα υπάρχοντα αρχεία όταν μετακινείτε πολλά αρχεία στο Unix;

Για να αντικαταστήσετε υπάρχοντα αρχεία κατά τη μετακίνηση πολλών αρχείων στο Unix, χρησιμοποιήστε την εντολή mv.Αυτή η εντολή θα μετακινήσει όλα τα αρχεία που παρατίθενται στη γραμμή εντολών σε έναν νέο κατάλογο, χωρίς να αντικαταστήσει κανένα από τα υπάρχοντα αρχεία.Για να μετακινήσετε μόνο ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε τη σημαία -f.Για παράδειγμα:

mv myfile1 myfile2

Αυτό θα μετακινήσει το myfile1 στο myfile2 χωρίς να αντικατασταθούν άλλα αρχεία.Εάν θέλετε να μετακινήσετε πολλά αρχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ (*) ως μέρος της λίστας ονομάτων αρχείων σας.Για παράδειγμα:

mv *.txt mynewdir

Αυτό θα μετακινήσει όλα τα αρχεία .txt από τον τρέχοντα κατάλογο σε έναν νέο κατάλογο που ονομάζεται mynewdir.Σημειώστε ότι αυτή η εντολή δεν θα αντικαταστήσει τυχόν υπάρχοντα αρχεία .txt στο mynewdir. απλά τους μετακινεί εκεί.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σημαία -i για να υποδείξετε ότι θέλετε να αγνοήσετε πεζά και πεζά κατά την αντιστοίχιση ονομάτων αρχείων για αντιγραφή ή μετακίνηση.Αυτό είναι χρήσιμο εάν έχετε ονόματα αρχείων με διαφορετικές συμβάσεις κεφαλαίων (για παράδειγμα, MYFILE και MyFile).

Τι συμβαίνει με τα αρχεία που έχουν μετακινηθεί εάν ο κατάλογος προορισμού δεν υπάρχει στο Unix;

Εάν ο κατάλογος προορισμού δεν υπάρχει, τότε το Unix θα τον δημιουργήσει.Εάν οι κατάλογοι προέλευσης και προορισμού βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα αρχείων, τότε το Unix θα αντιγράψει τα αρχεία μεταξύ τους.Εάν οι κατάλογοι προέλευσης και προορισμού βρίσκονται στο ίδιο σύστημα αρχείων, τότε το Unix θα μετακινήσει τα αρχεία στη θέση τους.

Όλες οι μετακινήσεις αρχείων χρειάζονται επιβεβαίωση στο Unix;

Όχι, το Unix δεν απαιτεί επιβεβαίωση για μετακινήσεις αρχείων.Ωστόσο, εάν μετακινείτε μεγάλο αριθμό αρχείων, είναι συχνά καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε την εντολή mv για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία μετακινούνται σωστά.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή -f για να επιβάλετε μια αντικατάσταση εάν υπάρχουν σφάλματα κατά τη μετακίνηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ κατά τη μετακίνηση αρχείων στο Unix;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ όταν μετακινείτε αρχεία στο Unix.Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο που ξεκινά με "test" σε έναν άλλο κατάλογο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

mv * δοκιμή

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ κατά τη μετονομασία αρχείων.

Πώς επηρεάζουν τα δικαιώματα τις μετακινήσεις αρχείων στο Unix;

Τα δικαιώματα σε αρχεία και καταλόγους καθορίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, τι μπορεί να κάνει με αυτά και πόσο καιρό επιτρέπεται να παραμείνουν στο σύστημα αρχείων.Τα δικαιώματα για ένα αρχείο ή κατάλογο ορίζονται όταν δημιουργείται χρησιμοποιώντας την εντολή mkdir ή όταν αντιγράφεται χρησιμοποιώντας την εντολή cp.

Τα δικαιώματα για ένα αρχείο καθορίζονται από τα ακόλουθα τέσσερα πεδία:

- κάτοχος (που δημιούργησε το αρχείο)

- ομάδα (που κατέχει το αρχείο)

- mode (πόσο αναγνώσιμο, εγγράψιμο και εκτελέσιμο είναι το αρχείο)

- ιδιοκτησία (που έχει τον πλήρη έλεγχο του αρχείου)

Εάν θέλετε να μετακινήσετε έναν φάκελο που περιέχει αρχεία με διαφορετικά δικαιώματα, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις λειτουργίες τους, ώστε να έχουν όλα δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για το λογαριασμό χρήστη σας.Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις εντολές: chmod o+rwx folders_to_move ή sudo chmod -R u+rwX folders_to_move . Αφού αλλάξετε τις λειτουργίες τους, μπορείτε να τις μετακινήσετε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τυπικό εργαλείο κίνησης Unix.Φροντίστε να συμπεριλάβετε τα ονόματα και των δύο φακέλων σε εισαγωγικά εάν περιέχουν κενά.Για παράδειγμα, εάν θέλατε να μετακινήσετε τα "έγγραφά μου" και "Οι εικόνες μου" από μια τοποθεσία σε άλλη, αλλά δεν θέλετε να μπορεί κανείς άλλος να δει ή να επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους, θα χρησιμοποιούσατε αυτήν την εντολή: sudo mv 'τα έγγραφά μου ' 'οι εικόνες μου' .

Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά πολλών αρχείων ταυτόχρονα στο Unix 10. 11.;12.?13.?

Υπάρχουν μερικοί πιθανοί κίνδυνοι που ενέχουν η μεταφορά πολλών αρχείων ταυτόχρονα σε συστήματα που βασίζονται σε Unix.Ο πιο προφανής κίνδυνος είναι ότι τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν κατά λάθος εάν δεν δημιουργηθούν σωστά αντίγραφα ασφαλείας.Επιπλέον, μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθείτε ποιο αρχείο ανήκει σε ποια θέση συστήματος αρχείων και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα εάν τα αρχεία πρέπει να μετακινηθούν ξανά στις αρχικές τους θέσεις.Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσετε προβλήματα δικτύου εάν τα αρχεία μεταφερθούν μέσω σύνδεσης δικτύου.Γενικά, ωστόσο, η μεταφορά πολλών αρχείων ταυτόχρονα είναι γενικά ασφαλής, εφόσον λαμβάνετε προφυλάξεις για την προστασία τους από τυχαία ζημιά και διασφαλίζετε ότι όλα πάνε ομαλά κατά τη διαδικασία μεταφοράς.