Hur sammanfogar man strängar i ett Bash-skript?

tempo di emissione: 2022-09-24

Det finns några sätt att sammanfoga strängar i ett Bash-skript.Det enklaste sättet är att använda ekokommandot:

echo "Hej världen!"

Detta kommer att visa "Hej, värld!" på en rad.Du kan också använda det inbyggda strängkommandot:

string "Hej världen!"

Detta kommer att sammanfoga strängen "Hello, world!" och mata ut det på en rad.Slutligen kan du använda cat-kommandot för att skriva ut varje rad i en fil efter varandra:

cat myfile.txt

Detta kommer att skriva ut alla raderna i myfile.txt efter varandra.

Kan du använda variabler när du sammanfogar strängar i Bash?

Ja, du kan använda variabler när du sammanfogar strängar i Bash.För att göra detta måste du först skapa en variabel och tilldela den ett värde.Sedan kan du använda kommandot string concat för att sammanfoga innehållet i variabeln med strängen som du matar in.Här är ett exempel:

$ echo "Detta är ett test" > test $ echo "Detta är ett test" | string cat Detta är ett test

I det här exemplet matar den första raden helt enkelt "Detta är ett test".Den andra raden använder kommandot string cat för att sammanfoga "Detta är ett test" med utdata från ekokommandot som kördes tidigare.Som du kan se fungerade båda kommandona korrekt och skapade en utdata som bestod av båda strängarna tillsammans.

Hur ekar man en sträng som innehåller mellanslag i Bash?

För att eka en sträng som innehåller mellanslag i Bash, använd följande kommando:

echo "Hej världen" | sed 's/ /g'

Utdata från detta kommando kommer att vara "Hello world".För att inkludera mellanslag i strängen måste du använda flaggan "/g".

Spelar citattecken någon roll när man sammanfogar strängar i Bash?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på det sammanhang i vilket strängsammansättningen sker.Generellt sett, om citattecken inte krävs för tydlighet eller korthet, bör de inkluderas.Det finns dock några fall där de kanske inte är nödvändiga.

Om strängarna som sammanlänkas båda är enradiga värden (dvs inte matriser), behövs inga citattecken.

Om den första strängen är en array och den andra strängen är ett icke-arrayvärde, måste båda strängarna omges av dubbla citattecken ("").

Slutligen, om båda strängarna är arrayer och minst en av strängarna innehåller mellanslag eller andra specialtecken som måste escapes (t.ex. "t"), måste varje sträng omslutas av tredubbla citattecken ("").

Hur kan du kontrollera om två strängar är lika i ett Bash-skript?

Det enklaste sättet att kontrollera om två strängar är lika i ett Bash-skript är att använda likhetsoperatorn (=). Du kan använda den här operatorn för att jämföra tecknen i varje sträng och avgöra om de är lika.Om strängarna inte är lika måste en av dem modifieras.

Om du vill kontrollera om två strängar är identiska kan du använda strängjämförelsefunktionen strcmp().Den här funktionen jämför tecknen i varje sträng och returnerar ett heltalsvärde som indikerar hur lika strängarna är.Returvärdet kommer alltid att vara mindre än eller lika med 0 (noll), vilket betyder att de två strängarna inte är identiska.

Om du vill jämföra ett enstaka tecken i varje sträng kan du använda indexoperatorn [].Denna operator tar ett heltal som parameter och returnerar tecknet på den positionen i båda strängarna.

Vad är syftet med alternativet -n när man ekar en sträng i Bash?

Alternativet -n används för att förhindra att skalet tolkar en sträng som ett filnamn.Om du använder kommandot echo utan några argument, skriver Bash ut inmatningsraden följt av en ny rad.Men om du inkluderar alternativet -n, ersätter Bash varje instans av inmatningsraden med en enda kolumn som representerar alla tecken på den raden, inklusive nyrader.På så sätt kan du använda eko för att skriva ut långa strängar utan att behöva bryta upp dem i flera rader.

Kan du mata ut flera rader med ett enda ekokommando i Bash?

Ja, du kan mata ut flera rader med ett enda ekokommando i Bash.För att göra detta, använd backtick-tecknet (`) för att omsluta textsträngen som du vill ska eka som en rad.

Kommer nyrader att bevaras när man använder stränginterpolation inom dubbla citattecken i Bash-skript?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på det specifika sammanhanget i vilket stränginterpolation används.De flesta experter är dock överens om att nya rader kommer att bevaras när man använder stränginterpolation inom dubbla citattecken i Bash-skript.