Lệnh 'top' làm gì trong Linux?

thời gian phát hành: 2022-11-22

Lệnh 'top' là một lệnh Linux hiển thị danh sách các quy trình đang chạy trên hệ thống.Đầu ra có thể được sắp xếp theo CPU, mức sử dụng bộ nhớ hoặc bất kỳ cột nào khác. Lệnh 'top' cũng có thể được sử dụng để hủy các quy trình, xem thông tin quy trình, v.v. Để biết thêm thông tin về lệnh 'top', vui lòng truy cập trang sau trang mạng:

.

Làm cách nào để hiển thị toàn bộ dòng lệnh cho quy trình sử dụng 'top'?

Để hiển thị dòng lệnh đầy đủ cho một quy trình sử dụng 'top', hãy nhập:

đứng đầu

Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tất cả các quy trình đang chạy trên hệ thống của bạn, cùng với các dòng lệnh liên quan của chúng.Bạn có thể sử dụng thông tin này để xác định quy trình nào đang gây ra sự cố hoặc để xem toàn bộ hệ thống của bạn đang hoạt động như thế nào.Ví dụ: nếu bạn muốn biết chương trình nào đang ngốn hầu hết thời gian CPU của mình, bạn có thể sử dụng top để điều tra.

Tại sao dòng lệnh đầy đủ lại quan trọng khi sử dụng 'top'?

Dòng lệnh đầy đủ rất quan trọng khi sử dụng 'top' vì nó cho phép bạn xem tất cả các quy trình đang chạy trên máy tính của mình.Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn biết quy trình nào đang gây ra sự cố hoặc nếu bạn chỉ muốn có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của máy tính.

Làm cách nào tôi có thể kết thúc quá trình bằng cách sử dụng 'top'?

Để kết thúc một quá trình sử dụng 'top', gõ: top -u

Ví dụ: để kết thúc quá trình với ID 7576, bạn sẽ nhập: top -u 7576.

'top' có những tính năng nào khác?

top là công cụ dòng lệnh hiển thị thông tin về trạng thái máy tính của bạn.Nó bao gồm các tính năng để giám sát các quy trình, sử dụng bộ nhớ, hệ thống tệp và kết nối mạng. top cũng có các tùy chọn để hiển thị dữ liệu hiệu suất cho các ứng dụng riêng lẻ hoặc tất cả các quy trình đang chạy trên hệ thống.

Làm cách nào để cập nhật thông tin được hiển thị trong 'top'?

top là một công cụ dòng lệnh hiển thị trạng thái của các tiến trình và bộ nhớ trên máy tính của bạn.Để cập nhật thông tin được hiển thị ở trên cùng, hãy sử dụng tùy chọn -u.

Quá trình nào đang chiếm nhiều thời gian nhất của CPU?

Lệnh trên cùng có thể được sử dụng để hiển thị danh sách các quy trình đang sử dụng nhiều thời gian nhất của CPU.Danh sách này sẽ bao gồm các quy trình hiện đang chạy trên hệ thống, cũng như các quy trình mới được bắt đầu gần đây.Lệnh top cũng có thể được sử dụng để hiển thị danh sách tất cả các quy trình trên hệ thống, bất kể mức độ sử dụng CPU của chúng.

Để xem ID tiến trình (PID) cho một tiến trình cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh pid.Ví dụ: để tìm ra quy trình nào đang sử dụng nhiều thời gian CPU nhất trên hệ thống của bạn, bạn có thể nhập:

đầu -n 1 | grep PID_of_ process_you_want

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh ps để xem thông tin về các quy trình riêng lẻ.

Quá trình nào đang chiếm nhiều bộ nhớ nhất?

Để biết tiến trình nào đang chiếm nhiều bộ nhớ nhất, bạn có thể sử dụng lệnh trên cùng.Để chạy lệnh trên cùng, gõ:

đứng đầu

Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tất cả các tiến trình đang chạy và dung lượng bộ nhớ mà chúng đang sử dụng.Quá trình có dung lượng bộ nhớ lớn nhất được sử dụng sẽ ở đầu danh sách.Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin này để tìm ra quy trình nào đang chiếm quá nhiều bộ nhớ và cần giảm bớt hoặc loại bỏ.

Có bất kỳ quá trình trao đổi nặng?

Lệnh trên cùng có thể được sử dụng để hiển thị các quy trình đang sử dụng nhiều bộ nhớ nhất.Trong trường hợp này, nó sẽ hiển thị quá trình nào đang trao đổi dữ liệu vào đĩa.Nếu một quá trình hoán đổi dữ liệu vào đĩa nhiều, thì có thể là do quá trình đó đang sử dụng quá nhiều bộ nhớ và cần hoán đổi dữ liệu vào đĩa để tiếp tục chạy.

Có bất kỳ quy trình chạy được nào đang chờ lên lịch không?

Có nhiều quy trình có thể chạy được đang chờ lập lịch trình.Để xem danh sách tất cả các quy trình hiện đang chờ lập lịch, hãy sử dụng lệnh trên cùng:

đầu -H | grep "chờ đợi"

Điều này sẽ trả về một danh sách tất cả các quy trình hiện đang chờ một loại hành động nào đó.Đầu ra có thể trông giống như thế này:

0 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm/pool.d 1 10 3128 ?S 0:00 /usr/bin/php7-fpm -C /etc/php7/fpm2.d 2 10 3128 ?S 0:00 ps aux|grep php 7 root 1708 1 0 00 : 01 : 09 điểm / 0 00 : 00 [email protected] 19 3610 ?R+ 20 : 11 điểm / 4 00 : 02 [email được bảo vệ] 21 3610 điểm / 4 00 : 02 [email được bảo vệ] 22 3610 điểm / 5 00 : 01 www-data 23 9240 ?R+ 24 : 13 điểm / 6 04 : 43 php 7 25 8248 điểm 26 12288 ?R+ 27 14336 ?W 28 15360 ?W 29 16384 ??Tôi 30 16768 ??Tôi 31 16992 ??Tôi 32 18720 ??Tôi 33 19840 ??Tôi 34 20736 ??Tôi 35 21952 ???Số 36 22976 ???Số 37 23928 ???₫38 24960 ???Rs 39 25120 ???₫40 25544 ???₫41 25768 ???????(S) 42 25912 ???????(S) 43 26368 ???????(S) 44 26432 ???????(S) 45 26624 ???????(S) 46 26848 ???????(S) 47 27072 __libc_start_main () từ ../.libs/_startup 48 27616 _start () 49 27720 chính () 50 27824 thoát -- Đã bật chế độ chi tiết 51 27928 rtld_init() 52 28064 getuid() 53 28160 geteuid() 54 28224 openlog("httpd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) 55 28632 setenv("PATH", "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/) 56 28880 execve("httpd", ["httpd"], [/*], []); 57 29024 closelog(); 58 29152 stat ("tệp cấu hình") 59 29280 chdir("..") 60 29344 lstat (" cấu hình") 61 29568 stat ("./var/#{LOGNAME}") 62 29872 fstat ("./var/#{LOGNAME}") 63 30096 hủy liên kết("./var/#{LOGNAME}") 64 30112 rm("./.gitmodules"); 65 30272 mkdir("./.gitmodules"); 66 30416 touch("./.gitmodules"); 67 30560 chmod("./.gitmodules", 0775); 68 30736 git init 69 30848 git add. 31696 ngủ 5 76 31704 Hoàn thành trong 05 giây 77 31840 hiển thị danh sách quy trình đang chạy 78 31 956 ps xu | grep http 79 32064 Lên trên

Đầu ra từ lệnh trên cùng cho thấy có năm quy trình đang chờ lập lịch trình.Hai mục đầu tiên cho thấy PHP7 đang chạy dưới dạng daemon và đang thăm dò các tệp nhóm của nó để tìm yêu cầu.Mục thứ ba cho biết người dùng root hiện đang đăng nhập và đang làm việc trên máy tính của họ.Mục thứ tư và thứ năm cho thấy dữ liệu www và php7 tương ứng đẩy các thay đổi vào kho lưu trữ của chúng và chuyển chúng vào đĩa.

mục tiêu hiệu suất ngắn hạn và dài hạn với 'hàng đầu'.?

top là một công cụ dòng lệnh có thể được sử dụng để hiển thị các mục tiêu hiệu suất dài hạn và ngắn hạn cho các hệ thống.Lệnh trên cùng hiển thị thông tin về CPU, bộ nhớ, I/O của đĩa và mức sử dụng mạng trên hệ thống.Nó cũng có thể được sử dụng để xác định quy trình nào đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất.

Lệnh trên cùng có thể được sử dụng để xác định quy trình nào đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất trên hệ thống.Theo mặc định, nó sẽ hiển thị thông tin về CPU, bộ nhớ, I/O đĩa và mức sử dụng mạng trên hệ thống.Bạn có thể sử dụng tùy chọn -t để chỉ định loại tài nguyên mà bạn muốn xem thông tin.Ví dụ: bạn có thể sử dụng tùy chọn -t để hiển thị thông tin về quá trình sử dụng.Điều này sẽ cho bạn biết quy trình nào đang sử dụng nhiều tài nguyên nhất trên hệ thống của bạn.

Lệnh top cũng có thể được sử dụng để xác định tệp hoặc thư mục nào đang sử dụng nhiều dung lượng nhất trên hệ thống của bạn.Bạn có thể sử dụng tùy chọn -h để chỉ định lượng dữ liệu (tính bằng byte) mà bạn muốn xem trong mỗi cột ở đầu ra của top . Điều này sẽ giúp bạn tìm ra tập tin hoặc thư mục nào đang chiếm quá nhiều dung lượng trên hệ thống của bạn.